آموزش ای اس پی.نت

دانلود کتاب آموزش ASP.NET به زبان ساده

دانلود کتاب آموزش ASP.NET به زبان ساده

بخشی از مطالب کتاب : شاخه ھای مختلفی در يک صفحه ای اس پی وجود دارد  که در زير به اھم آن اشاره می کنيم :   :Bin تمام فايلھای کلاس جداگانه ھای   ی مورد استفاده در صفحات ما که اسمبلی ھستند گيرند dll و کامپايل می شوند به صورت شده در اين شاخه قرار […]