آموزش جامع css

دانلود کتابهای آموزش css به زبان فارسی

دانلود کتابهای آموزش css به زبان فارسی

ساختار css : Selectot } ;Property:value  ;Property:value { مثال : ;{P { color:red; font-size:1.5em به دو روش می توان کد css نوشت : External : توی یک فایل خارجی کد css را می نویسیم و سپس به html لینک می دهیم . در این روش همه صفحات می توانند از همان کدها استفاده کنند . Embedded : […]