اتحادیه اروپا

نظر هاوکینگ درباره خروج انگلیس از اتحادیه / فاجعه علمی در کمین است

نظر هاوکینگ درباره خروج انگلیس از اتحادیه / فاجعه علمی در کمین است

 استیفن هاوکینگ، سرشناس ترین دانشمند جهان اعلام کرد، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک فاجعه علمی برای دانشمندان این کشور خواهد بود. برای مثال، انگلیس برای انجام برخی از پروژه های تحقیقاتی، بودجه کلانی را می توانست از اتحادیه اروپا دریافت کند. وی معتقد است که تبادل آزادانه عقاید محدودتر خواهد شد. در حدود ۸۳ […]