ارور ١٠٠٩ چيست؟

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟

چرا نميتوانيم از اپ استور دانلود كنيم؟ متاسفانه مدتي هست كه مجدد ارور ١٠٠٩ برگشته و براي بعصي ها اين پيغام ظاهر ميشود و براي بعضي ها بدون پيغام فقط قادر به دانلود اپ نيستند! اين ارور ربطي مستقيم به روابط ايران امريكا دارد!متاسفانه با اينكه تحريم ها برداشته شده باز هم به كررات شاهد […]