استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

ویژگی جدید ویندوز 10 در بیلد جدید ، استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض می باشد . همچنین اگر دارای بیش از یک چاپگر هستید می توانید آخرین چاپگرهای استفاده شده را به عنوان چاپگر پیش فرض استفاده کنید . برای اعمال این تنظمیات می توانید به بخش Settings > Devices […]