الکترونیک

نسخه‌های کاغذی معمول در نیویورک ممنوع میشود!

نسخه‌های کاغذی معمول در نیویورک ممنوع میشود!

تا ۱۰ روز دیگر، یعنی از 8 فروردین، در نیویورک، دیگر نسخه‌های کاغذی که با دست‌خط پزشکان تهیه شده‌اند، اعتباری نخواهند داشت و همه پزشکان ملزم شده‌اند که با سیستم جدید انطباق پیدا کنند و جریمه‌هایی برای آنهایی که نتوانند خود را با سیستم الکترونیک تحویز دارو وفق دهند، در نظر گرفته شده است. این […]