امیر کبیر

سامانه هشدار زودهنگام خواب آلودگی راننده به دست متخصصان داخلی ساخته شد

سامانه هشدار زودهنگام خواب آلودگی راننده به دست متخصصان داخلی ساخته شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اميركبير با همكاری آزمايشگاه واقعيت مجازی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی موفق به ساخت سامانه هشدار زودهنگام خواب آلودگی راننده شدند. رضا نریمانی، دانش آموخته كارشناسی ارشد مهندسی رایانه با اشاره به نقش ۳۷ درصدی خواب آلودگی در بروز سوانح رانندگی گفت: پژوهش های مختلفی در سطح دنیا برای پیش گیری از خواب […]