انجمن اقتصاد جهانی

اریک اشمیت: اینترنت فعلی، پایان خواهد یافت

اریک اشمیت: اینترنت فعلی، پایان خواهد یافت

اریک اشمیت: اینترنت فعلی، پایان خواهد یافت : اریک اشمیت معتقد است روزگار اینترنت به گونه‌ای که آن را می‌شناسیم در آینده‌ی نزدیک به سر خواهد آمد و فناوری‌های نوین نحوه‌ی تعامل ما با این پدیده و حضور آن را متحول خواهند کرد. طی جلسه‌ی پرسش و پاسخ انجمن اقتصاد جهانی که در داووس سوییس […]