بخش خصوصی

نگهداری شبکه ارتباطات راه دور به بخش خصوصی واگذار شد

نگهداری شبکه ارتباطات راه دور به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت، براساس مناقصه ای، نگهداری و بهسازی شبکه راه دور را در استان ها، به بخش خصوصی واگذار کرد. این شرکت براساس یک مناقصه خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی را در ۳۰ استان به بخش خصوصی سپرد. تاکنون پیمانکاران نگهداری این شبکه در ۲۳ استان مشخص شدند و […]