برای ایجاد فرم

ویژگی های جدید HTML5 برای ایجاد فرم

ویژگی های جدید HTML5 برای ایجاد فرم

معرفی input type  های جدید در HTML5 : در HTML5 سیزده فیلد ورودی جدید تعریف شده است، فیلدهای جدیدی که بسیار مفید هستند . در ادامه به بررسی این فیلدهای جدید می پردازیم: Email : این فیلد برای آدرس های ایمیل در نظر گرفته شده است. Tel  : برای شماره تلفن ها در نظر گرفته […]