برترين خودروسازي

پيشگاموبيل:تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت محيط زيست

پيشگاموبيل:تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت محيط زيست

تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت از محيط زيست است. اين يک حقيقت است که پايان عمر خودرو هاي ديزلي توسط رسوايي اخير فولکس واگن نبود و شايد اتفاقي که رخ داد تنها قطره اي بود که با چکه کردنش باعث سرريز شدن يک فنجان پر شد! با وضع قوانين سخت در ارتباط با انتشار […]