بهینه سازی عکس ها

بهینه سازی عکس ها برای استفاده در وب سایت ها

بهینه سازی عکس ها برای استفاده در وب سایت ها

بهینه سازی عکسها یکی از اصول بسیار مهم در وب سایت ها است که نه تنها برای بهبود بخشیدن ظاهر عکس ها مناسب است بلکه یکی از راههایی است که ترافیک موتور جستجو برای وب سایت شما را بهبود می بخشد. از فرمت مناسب برای فایل های خود استفاده کنید: هرعکسی پسوندی دارد که فرمت […]