دلايل خرابي ديسك ترمز

پيشگاموبيل:كمي در مورد خرابي ديسك ترمز بدانيم

پيشگاموبيل:كمي در مورد خرابي ديسك ترمز بدانيم

شايد تا كنون براي شما در حالتي كه ترمز مي گيريد اتفاق افتاده كه خودرو دچار لرزشهاي شديد گردد.اين حالت كه همراه با صداي زوزه است عمدتا به دليل خرابي ديسك ترمز است وبيشتر هم براي چرخهاي جلو اتفاق مي افتد. اين لرزشها به دليل تاب داشتن ديسك چرخ اتفاق مي افتد.در مواقعي كه راننده […]