پارالکس

پارالکس ، جدیدترین گرایش در طراحی وب سایت

پارالکس ، جدیدترین گرایش در طراحی وب سایت

جدیدترین گرایش در طراحی وب سایت اشاره هایی به پارالاکس دارد اما کاملا پارالاکس نیست. این گرایش همچنین المان های متحرک را شامل میشود اما انیمیشن نیست.  و در آخر انبوهی از المان های فیزیکی و رنگارنگ دارد اما متریال نیست. این گرایش نوین بسیاری از المان های سایر گرایش ها را شامل میشود و با استفاده […]