پروژه Valour ، شبکه داخلی دوچرخه شما!

پروژه Valour ، شبکه داخلی دوچرخه شما!

پروژه Valour ، شبکه داخلی دوچرخه شما!

با ظهور پدیده های نوین و کمبود وقت خالی در برنامه کاری اغلب ما در طول روز، بسیاری از ما تحرک، ورزش و فعالیت های نشاط آور را تحت فشار همین برنامه های کاری از فهرست فعالیت هایمان حذف کرده ایم. آنهایی هم که هنوز ورزش میکنند آن را بصورت محدود شده به باشگاه و […]