برچسب: آموزش جامع css

ساختار css : Selectot } ;Property:value  ;Property:value { مثال : ;{P { color:red; font-size:1.5em به دو روش می توان کد css نوشت : Externa...