برچسب: آموزش asp net 2010

بخشی از مطالب کتاب : شاخه ھای مختلفی در يک صفحه ای اس پی وجود دارد  که در زير به اھم آن اشاره می کنيم :   :Bin تمام فايلھای کلاس جداگانه ھای   ی مورد ...