برچسب: ارتباطات و فناوری

اینترنت دنیایی که فرا تر از معنی و مفهوم خود با نام دنیای مجازی رفته و به بخش جدا نشدنی زندگی ما تبدیل شده است. اما با این وجو همواره مشکلاتی اعم از قطعی و سرعت پایین و همچ...