برچسب: استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض در بیلد جدید ویندوز 10

ویژگی جدید ویندوز 10 در بیلد جدید ، استفاده از آخرین چاپگر استفاده شده به عنوان چاپگر پیش فرض می باشد . همچنین اگر دارای بیش از یک چاپگر هستید می توانید آخرین چاپگرهای استف...