برچسب: استفاده emoji

تحقیقات و پژوهش های اجتماعی صورت گرفته بر روی افراد مجردی که از شبکه های اجتماعی برای پیدا کردن زوج برای خود استفاده میکنند نشان میدهد که کسانی که از نماد های Emoji به وفور...