برچسب: اشتباهاتی که نباید در محیط کارمان انجام دهیم !

آقای دن شابل نویسنده کتاب پرفروش Me 2.0 است، همچنین تجربه کاری مدیریتی و مشاوره ای دارد، و کتاب بعدی او با عنوان قوانین جدید برای موفقیت شغلی بزودی وارد بازار می شود. دن مق...