برچسب: امیر کبیر

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اميركبير با همكاری آزمايشگاه واقعيت مجازی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی موفق به ساخت سامانه هشدار زودهنگام خواب آلودگی راننده شدند. رضا نریما...