برچسب: انجمن اقتصاد جهانی

اریک اشمیت: اینترنت فعلی، پایان خواهد یافت : اریک اشمیت معتقد است روزگار اینترنت به گونه‌ای که آن را می‌شناسیم در آینده‌ی نزدیک به سر خواهد آمد و فناوری‌...