برچسب: اپستور

روز گذشته و پس از ورود یک مشتری با شمشیر سامورایی به فروشگاه شیشه ای اپل در منهتن، روزی پر تنش برای کارکنان و مشتریان حاضر در آنجا بود. شاهدان عینی گزارش کرده ان...