برچسب: اپلیکیشن تندرستی

آیا انگیزه کافی برای پیاده‌روی ندارید؟ اگر برای هر قدمی که برمیدارد پول دریافت کنید چطور؟ این ایده در حقیقت مبنای طراحی اپلیکیشن Bitwalking بوده است، یک اپلیکیشن، یک و...