برچسب: بخش خصوصی

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت، براساس مناقصه ای، نگهداری و بهسازی شبکه راه دور را در استان ها، به بخش خصوصی واگذار کرد. این شرکت براساس یک مناقصه خدمات نگهداری، ...