برچسب: برای ایجاد فرم

معرفی input type  های جدید در HTML5 : در HTML5 سیزده فیلد ورودی جدید تعریف شده است، فیلدهای جدیدی که بسیار مفید هستند . در ادامه به بررسی این فیلدهای جدید می پ...