برچسب: برترين خودروسازي

تويوتا موفق ترين خودروساز در حفاظت از محيط زيست است. اين يک حقيقت است که پايان عمر خودرو هاي ديزلي توسط رسوايي اخير فولکس واگن نبود و شايد اتفاقي که رخ داد تنها قطره اي بود که با ...