برچسب: بررسی اطلاعات آماری وب سایت ها

در این مقاله ابزارهایی برای بررسی نسخه موبایلی وب سایت ها را معرفی می کنیم . برای بررسی وآنالیز ترافیک موبایلی وب سایت ها از ابزارهای گوگل انالتیک می توان استفاده کرد. توسط گوگل انا...