برچسب: برنامه نویسی sass

ویژگی sass که باید امتجان کنید : متغیر های محلی و عمومی در sass Sass به طراحان وب  اجازه می دهد متغیرهای محلی و عمومی را در کد خود تعریف کنند ...