برچسب: American chemist

زندگی نامه ملوین الیس کالوین : ۱۰۴ سال پیش دکتر ملوین الیس کالوین متولد شد. بیشترین شهرت این شیمیدان برجسته به کشف چرخه‌ی کالوین باز می‌گردد که فرایندی مستقل ...