برچسب: Desigo CC

مدیرعامل زیمنس در خاورمیانه، دیتمار سیرس دورفر، در این باره گفت: این ساختمان، یک پروژه جهانی مهم و قابل توجه و در نوع خود اولین به شمار می رود که سهم زیمنس در آن، ارائه آخر...