electric vehicle

پیشگاموبیل:فولکس واگن 30 خودرو الکتریکی در 10 سال آینده

پیشگاموبیل:فولکس واگن 30 خودرو الکتریکی در 10 سال آینده

هفته ی گذشته زمانی که دادگاه در انتظار ارایه راه حل فولکس واگن در رابطه با رسوایی دیزل و تعمیر خودروهای معیوب بود، غول خودروسازی اروپا برنامه ی جامعی در رابطه با بازگشت به سوددهی و قبضه ی بازار جهان تدوین و منتشر کرد. در این برنامه تمرکز اصلی این شرکت معطوف خودروهای الکتریکی و […]