برچسب: entry ban

یکی از سوژه های مهم خبری در ماه های گذشته واردات خودروهای آمریکایی بود که سرانجام آن به ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی به ایران شد.اما چون قوانین منطقه های آزاد کشورها با ق...