برچسب: file master

FileMaster راه حلی برای وارد کردن تصاویر به آیفون با قابلیت حذف تمامی کاربران آیفون نسبت به وارد کردن اطلاعات شخصی خود به آی دوایسشان اعتراض داشته اند. مسئله ای که ...