برچسب: Frederick Grant Banting

زندگی نامه فردریک گرانت بنتینگ : ۲۱ فوریه سال ۱۹۴۱، درست ۷۴ سال پیش در چنین روزی سر فردریک بنتینگ پزشک و دانشمند سرشناس کانادایی دیده از جهان فروبست. ا...