برچسب: G-VECTORING

بسیاری از داده ها توسط همه اتومبیل های مدرن ایجاد می شود. در همه جای اتومبیل حسگرها قرار دارند و به کانال مرکزی داده اتومبیل اطلاعات خود را ارسال می کنند.برای مدیریت عملکرد...