G-VECTORING

پیشگاموبیل:تجربه رانندگی مزدا با جی-وکتورینگ کنترل

پیشگاموبیل:تجربه رانندگی مزدا با جی-وکتورینگ کنترل

بسیاری از داده ها توسط همه اتومبیل های مدرن ایجاد می شود. در همه جای اتومبیل حسگرها قرار دارند و به کانال مرکزی داده اتومبیل اطلاعات خود را ارسال می کنند.برای مدیریت عملکردهایی مانند کنترل اصطکاک چرخ ها و ثبات، کروز کنترل انعطاف پذیر، موتور و جعبه دنده اتومبیل از این داده ها استفاده می […]