برچسب: German physician and biochemist

زندگی نامه اتو فریتز میرهوف : 131 سال پیش اتو فریتز میرهوف پزشک و زیست شیمیدان سرشناس آلمانی متولد شد. بیشترین شهرت وی بخاطر کار روی متابولیسم عضلات بدن انسان است که به...