برچسب: German physicist

زندگی نامه یوهانس اشتارک : ۱۴۱ سال پیش یوهانس اشتارک - فیزیکدان سرشناس آلمانی متولد شد. شهرت وی بخاطر فعالیت نزدیکش با حزب نازی در جنبش علمی فیزیک آریایی و نیز تحقیقات&...