برچسب: (Ghost Buttons)

یکی از بزرگترین گرایش های سال 2014 را قطعا نمی توانستیم از قبل پیش بینی کنیم، پایه و اساس آن یکی از کوچکترین عوامل در طراحی  وب سایت است، "دکمه ها"! Ghost buttons ، یا دکمه های نامر...