(Ghost Buttons)

طراحی وب سایت با دکمه های نامریی(Ghost Buttons)

طراحی وب سایت با دکمه های نامریی(Ghost Buttons)

یکی از بزرگترین گرایش های سال 2014 را قطعا نمی توانستیم از قبل پیش بینی کنیم، پایه و اساس آن یکی از کوچکترین عوامل در طراحی  وب سایت است، “دکمه ها”! Ghost buttons ، یا دکمه های نامریی در چند ماه اخیر در طراحی وب  سایت تاثیر زیادی داشته چه کسی فکر می کرد چیزی […]