برچسب: html 5

انتقال معنای بیشتر با تگ های 5 html برای مشخص شدن این موضوع تگ های div  و header را در نظر بگیرید . تگ div  تنها بلوکی عمومی از اطلاعات را مشخص می کند در...