Pushbullet

با استفاده از سرویس جدیدی که Pushbullet ارایه کرده امکان انتقال فایل با حجم بالا بین موبایل و رایانه ها را فراهم می کند.

با استفاده از سرویس جدیدی که Pushbullet ارایه کرده امکان انتقال فایل با حجم بالا بین موبایل و رایانه ها را فراهم می کند.

Pushbullet به تازگی سرویس جدیدی به نام "پرتال " ارایه کرده است که با استفاده از آن امکان انتقال فایل با حجم بالا را فراهم می کند."پرتال "  با استفاده ازشبکه وای فای امکان انتقال داده بین موبایل ورایانه ها را فراهم می کند.هنگامی که شما برای اولین بار از وب سایت بازدید می کنید، شما نیاز […]