Successful people

چگونه افراد موفق از پس افراد منفی برمی آیند؟

چگونه افراد موفق از پس افراد منفی برمی آیند؟

انسانهای منفی گرا عموما از منطق سر پیچی میکنند! در حقیقت این دسته از افراد متوجه جو منفی که در اطراف خود ایجاد میکنند، نیستند. از سویی دیگر رفتار این افراد، پیچیدگی های غیر ضروری، نزاع و از همه بدتر استرس ایجاد میکند. مطالعات علمی نشان داده اند که قرار گرفتن در معرض استرس به […]