برچسب: Successful people

انسانهای منفی گرا عموما از منطق سر پیچی میکنند! در حقیقت این دسته از افراد متوجه جو منفی که در اطراف خود ایجاد میکنند، نیستند. از سویی دیگر رفتار این افراد، پیچیدگی های غیر...